شیشه شیر، آب خوری و ...

شیشه شیر پیرکس اونت 120 میل